Müşteri ve Kart Ekleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerCustomerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

DealerCustomerRequest

Parametre Açıklama
CustomerCode (string) Bayi tarafında müşteriyi tanımlayacak Unique kod/numara (Max 100 chars)
Password (string) Müşteri saklı kartıntan çekim yapmak istediğinde, bayi, müşteri şifresinin de sorulmasını isterse bu alana müşterinin kendi şifresi girilir. (Max 50 chars)
FirstName (string) Müşterinin adı (Max 50 chars)
LastName (string) Müşterinin soyadı (Max 50 chars)
Gender (integer) Müşterinin cinsiyeti (1: erkek 2: kadın)
BirthDate (date) Müşterinin doğum tarihi (YYYYMMDD formatında, örn: "19901218")
GsmNumber (string) Müşterinin telefonu (Max 20 chars)
GsmNumber (string) Müşterinin telefonu (Max 20 chars)
Email (string) Müşterinin email’i (Max 100 chars)
Address (string) Müşterinin adresi (Max 200 chars)
CardHolderFullName (string) Kart sahibinin adı soyadı (Max 100 chars)
CardNumber (string) Kart numarası
ExpMonth (string) Son kullanım tarihi, AY (MM formatında, örn: "03")
ExpYear (string) Son kullanım tarihi, YIL (YYYY formatında, örn: "2018")
CardName (string) Karta verilen isim (örn : “Bonus kartım”) (Max 50 chars)

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerCustomerAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif1234",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerCustomerRequest": {
		"CustomerCode": "Customer",
		"Password": "Elif1234",
		"FirstName": "Elif",
		"LastName": "Yetimoğlu",
		"Gender": "2",
		"BirthDate": "19850710",
		"GsmNumber": "5301111111",
		"Email": "elif.yetimoglu@moka.com",
		"Address": "TAŞDELEN",
		"CardHolderFullName": "elif yetimoglu",
		"CardNumber": "1111222233335555",
		"ExpMonth": "01",
		"ExpYear": "2018",
		"CardName": "Bonus kartım"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerCustomerId (integer) Müşteri eklendiğinde, Moka’ daki Unique Id’ si döner
CustomerCode (string) Bayinin, müşterisine verdiği Unique kod
CardList [] ilk ekleme sonrası müşterinin kartı olmadığından bu liste boş gelecektir
CardList []
CardToken (guid) Kartın Token’ ı (Bayi bu bilgi ile karttan çekim yapabilecektir)
CardNumberFirstSix (string) Kartın ilk 6 hanesi (BIN numarası)
CustomerCode (string) Bayinin, müşterisine verdiği Unique kod
CardNumberLastFour (string) Kartın son 4 hanesi
CardHolderFullName (string) Kart sahibinin adı soyadı
ExpMonth (string) Son kullanım tarihi, AY (MM formatında, örn: "03")
ExpYear (string) Son kullanım tarihi, YIL (YYYY formatında, örn: "2018")
CardName (string) Karta verilen isim (örn : “Bonus kartım”) (Max 50 chars)
BankName (string) Kartın sahibi bankanın ismi

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerCustomer": {
			"DealerCustomerId": 1034,
			"CustomerCode": "Customer",
			"Password": "Elif1234",
			"FirstName": "Elif",
			"LastName": "Yetimoğlu",
			"Gender": 2,
			"BirthDate": "19850710",
			"GsmNumber": "5301111111",
			"Email": "elif.yetimoglu@moka.com",
			"Address": "TAŞDELEN"
		},
		"CardListCount": 1,
		"CardList": [
			{
				"CardToken": "9de41bb0-e82f-4670-b36b-d71ff27a3111",
				"CardNumberFirstSix": "111122",
				"CardNumberLastFour": "5555",
				"CardHolderFullName": "elif yetimoglu",
				"ExpMonth": "01",
				"ExpYear": "2018",
				"CardName": "Bonus kartım",
				"BankName": "BANKAADI"
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.InvalidRequest Hatalı hash bilgisi
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.CustomerCodeAlreadyUsing Gönderilen müşteri kodu ile kayıt bulunmaktadır.
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.ExpMonthIsRequired
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.CardNumberIsRequired
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.CardHolderFullNameIsRequired
DealerCustomer.AddCustomerWithCard.ExpYearIsRequired
DealerCustomer.AddCustomer.InvalidEmailFormat Geçersiz E-Posta adresi
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerCustomer.AddCustomerWithCard.InvalidDate",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}